Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov obchodnou BestCare 24 SK, s.r.o., so sídlom Štefánikova 1408/58, 905 01 Senica, IČO: 46 122 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 72004/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), ku ktorému dochádza prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľa www.bestcare24.sk (ďalej ako „webová stránka“), profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach a všeobecne pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa a interného zamestnanca Prevádzkovateľa povereného dohľadom nad ochranou osobných údajov môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese BestCare 24 SK s.r.o., Štefánikova 1408/58, 905 01 Senica alebo elektronicky na e-mailovej adrese ochrana.os.udajov@www.bestcare24.sk.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Konkrétne kategórie osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ pri jednotlivých účeloch spracúvania spracúva, sú špecifikované nižšie, v tabuľke účelov.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.

 

Konkrétne účely, právne základy a dĺžku doby uchovávania nájdete v tabuľke nižšie.

 

 

ÚčelPrávny základ Kategórie osobných údajovKategórie dotknutých osôb Doba uchovávania
Prezentačná činnosť (webová stránka a sociálne siete)
Vybavovanie žiadostí o spoluprácu poslaných cez registračné formuláre na webovej stránke alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácieČl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri realizácií predzmluvných vzťahov (vykonávanie opatrení na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy)fyzické osoby – uchádzači o zamestnanieMeno, priezvisko, e-mail, tel. č., údaje o kvalifikácií, údaje o pracovných skúsenostiach, informácia o znalosti nemeckého jazyka, informácia o vykonávaní podnikania v RakúskuPočas realizácie predzmluvných vzťahov (do dňa uzatvorenia zmluvy o spolupráci alebo inej obdobnej zmluvy alebo 60 dní odo dňa doručenia žiadosti prostredníctvom kontaktného formulára)
Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, správy na sociálnej sieti, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia -spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na správy z kontaktného formulára, e-mailovej komunikácie alebo správy prijaté inou formou pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, zlepšenie kvality poskytovania služieb a získavanie novej klientelyfyzické osoby zasielajúce správu / dotaze-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr
Vyhotovovanie fotografií dotknutých osôb a ich zverejňovanie, spolu s menom, priezviskom, titulom, funkciou a kontaktnými údajmi na prezentačných materiáloch Prevádzkovateľa, na jeho webovej stránke, profile na sociálnych sieťach a na komunikačných kanáloch partnerských spoločnosti v skupine BestCare 24Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyFyzické osoby – obchodní partneri a iné osoby, ktoré udelili súhlasFotografia (meno, priezvisko, kontaktné údaje a funkcia pri spolupracujúcich osobách)5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr
Vyhotovovanie a zverejňovanie audiovizuálnych záznamov dotknutých osôb na webovej stránke prevádzkovateľa a na iných komunikačných kanáloch pri prezentačnej a obchodnej činnosti prevádzkovateľa a na komunikačných kanáloch partnerských spoločnosti v skupine BestCare 24Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyFyzické osoby – obchodní partneri a iné osoby, ktoré udelili súhlasPrejavy osobnej povahy zachytené na audiovizuálnom zázname5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr
Zverejňovanie referencií klientov o spokojnosti so službami Prevádzkovateľa na webovej stránke prevádzkovateľa pri prezentačnej činnosti Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia -spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyfyzické osoby – klienti, ktorí udelili súhlasmeno, lokalita (mesto), referencia5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom súborov cookies)Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyfyzické osoby, ktoré navštívili webovú stránku a udelili súhlasIP adresa, online identifikátory zariadenia a webového prehliadača, údaje o aktivite na webovej stránke prevádzkovateľa a údaje o preferenciách v online prostredíV závislosti od druhu súboru cookies, najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Výkon podnikateľskej činnosti – všeobecne
Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi tovarov a služieb a realizácia predzmluvných vzťahov

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri realizácií predzmluvných vzťahov (vykonávanie opatrení na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy)Fyzické osoby – dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcoviaBežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania (fakturačná adresa, ak je iná ako dodacia), kontaktné údaje – tel. č., emailová adresa, bankové spojenie)Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Vedenie evidencie dodávateľov, iných obchodných partnerov (záujemcov na základe zmluvy o sprostredkovaní) a kontaktných osôb dodávateľov a obchodných partnerov (v prípade obchodných partnerov – právnických osôb), uzatvorených zmlúv, vedenie primeranej komunikácie a preukazovanie právnych nárokov

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je potreba vedenia prehľadu o dodávateľoch, obchodných partneroch, resp. o ich kontaktných osobách v zmluvných vzťahoch pre riadne plnenie zmluvných povinností, prípadné preukazovanie právnych nárokov a vedenie primeranej zmluvnej komunikácie

 

Fyzické osoby – dodávatelia tovarov a obchodní partneri (záujemcovia), fyzické osoby – kontaktné osoby dodávateľov a obchodných partnerov – právnických osôbBežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, kontaktné údaje – tel. č., emailová adresa, bankové spojenie, príslušnosť k spoločnosti obchodného partnera a funkcia), údaje o zmluvnom vzťahu a iné osobné údaje obsiahnuté v evidovaných zmluváchPočas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do uplynutia príslušných premlčacích dôb (pre účely vymáhanie právnych nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv)
Spracovanie účtovných dokladov Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov)Fyzické osoby – dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia, fyzické osoby – zamestnanci a zástupcovia dodávateľov tovarov a služieb, fyzické osoby – klienti a ich zástupcoviaBežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania služby, kontaktné údaje – tel.č., emailová adresa, bankové spojenie)10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôbČlánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevádzkovateľaBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadostiDo vybavenia uplatnených práv (v zmysle zákonných lehôt)
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a spôsobov, akým boli uplatnené práva vybavené Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na evidovaní uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajovFyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevádzkovateľaBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti5 rokov odo dňa uplatnenia práv

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby v prípade, keď mu ich samy poskytnete, a to v prípade, ak prostredníctvom niektorého z kontaktných formulárov na webovej stránke kontaktujete Prevádzkovateľa alebo priamo pri Vašej návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V rámci výkonu podnikateľskej činnosti môže Prevádzkovateľ získať Vaše osobné údaje aj od právnickej osoby, ktorej ste zástupcom (zamestnancom, kontaktnou osobou a podobne).

V prípade, ak by ste svojej osobné údaje pri posielaní Vašej požiadavky Prevádzkovateľovi neposkytli, nemohol by Prevádzkovateľ Vašu požiadavku vybaviť.

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci v postavení tretích strán, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom dozoru a dohľadu (napr. Úradu na ochranu osobných údajov).

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Sprostredkovateľom Prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely sú: (i) spoločnosť poskytujúca hostingové a mailhostingové služby a (ii) spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky a správy online reklamných kampaní, (iii) spoločnosť poskytujúca služby správy online reklamných kampaní, (iv) fyzické osoby – podnikatelia (a obchodné spoločnosti), poskytujúci interné administratívne a iné obdobné služby.

V niektorých prípadoch môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, do USA, spoločnostiam Facebook, Inc. a LinkedIn Corporation, a to pri vybavovaní Vašich správ doručených Prevádzkovateľovi na vyššie uvedených sociálnych sieťach a pri využívaní marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa (online marketingové služby v prípade Vášho súhlasu). Pri využívaní marketingových cookie súborov a pri používaní analytických služieb prostredníctvom cookie súborov prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA aj do spoločnosti Google, LLC, ktorá je poskytovateľom týchto služieb.

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek, v súlade s podmienky používania vyššie uvedených služieb.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Vaše právo Popis
Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

 

Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS – Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.
PRÁVO NAMIETAŤ – Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vaše práva si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v úvode týchto Zásad.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook alebo LinkedIn. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na webovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php a (ii) LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Tieto aktualizované Zásady sú platné od 01.04.2020.

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.

KONTAKTNÝ FORMULÁR
Máte záujem
o spoluprácu?
Radi odpovieme na Vaše otázky a nájdeme správnu pracovnú ponuku.

    Vaše osobne údaje spracúvame za účelom vybavenia Vášho dopytu. Viac info v Zásadách ochrany osobných údajov.