Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na webových stránkach

 

 

 

Informácia o získavaní osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Vaše údaje spracovávame preto výlučne na základe zákonných predpisov (GDPR– Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, TKG 2003 – Zákon o telekomunikáciách). V týchto informáciách o ochrane osobných údajoch Vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov v rámci našej internetovej stránky.

V ďalšom texte vás informujeme o získavaní osobných údajov pri používaní našej internetovej stránky.

Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa dajú získať o Vašej osobe (napr. meno, adresa, e-mailové adresy, frekvencia návštev internetových stránok).

Zodpovednou podľa čl. 4 ods. 7 Všeobecného nariadenia EU o ochrane osobných údajov (GDPR) je spoločnosť Best Care 24 s.r.o, Líščie nivy 17, 821 08 Bratislava Slovensko, pozri našu tiráž. Nášho pracovníka povereného ochranou osobných údajov môžete kontaktovať na ochrana.os.udajov@bestcare24.sk, alebo na poštovej adrese
s uvedením „pracovník poverený ochranou osobných údajov“.

V prípade nadviazania kontaktu s nami prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára si ukladáme údaje, ktoré ste nám oznámili (Vašu e-mailovú adresu, Vaše meno, telefónne číslo), aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky. Údaje získané v tejto súvislosti vymažeme, keď už nebude potrebné ich ukladať, alebo obmedzíme ich spracovanie, ak to budú vyžadovať zákonné nariadenia na uschovávanie.

Ak jednotlivými úkonmi v našej ponuke poveríme vybraných poskytovateľov služieb, alebo by sme Vaše údaje chceli využívať na propagačné ciele, o príslušných procesoch Vás budeme podrobne informovať. Oznámime aj príslušné kritériá týkajúce sa doby uloženia.

 

Práva

Voči nám máte nasledovné práva týkajúce sa osobných údajov:

 • Právo na informáciu
 • Právo na opravu alebo vymazanie
 • Právo na obmedzenie spracovania
 • Právo na odmietnutie spracovania
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo na podanie sťažnosti na príslušnom úrade pre dohľad nad osobnými úradmi ohľadom spracovania Vašich osobných údajov

 

Kontaktný formulár

Na našej internetovej stránke máte k dispozícii formuláre online, ktoré môžete používať na nadviazanie kontaktu elektronickou formou. Ak využijete túto možnosť, získame a uložíme si nasledovné údaje:

 • meno, titul,
 • e-mailová adresa,
 • PSČ/miesto,
 • adresa,
 • zmluvný účet (fakultatívne),
 • telefónne číslo, príp. faxové číslo,
 • stiahnuté súbory,
 • zákaznícke číslo (fakultatívne),

Alternatívne existuje možnosť nadviazať kontakt prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. Uložené budú Vaše osobné údaje zaslané e-mailom.  V tejto súvislosti sa neposkytujú tretím osobám žiadne údaje. Údaje sa používajú výlučne s cieľom konverzácie. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR. Ak sa nadviazanie kontaktu týka uzavretia zmluvy, je doplňujúcim právnym základom čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR.

Spracovanie osobných údajov slúži na prípravu nadviazania kontaktu. Ukladanie Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odmietnuť. To bude mať za následok, že konverzácia nebude pokračovať.

 

Získavanie osobných údajov pri návšteve našej internetovej stránky

Len pri samotnom prezeraní našej internetovej stránky s cieľom získania informácií (bez registrácie, bez poskytovania informácií a podobne) dostávame len tie osobné údaje, ktoré Váš prehliadač zašle na náš server. Pri prezeraní našej internetovej stránky získame nasledovné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na zobrazenie našej internetovej stránky a na zabezpečenie jej stability a bezpečnosti:

 • IP-adresa,
 • dátum a čas dopytu,
 • rozdiel časového pásma od Greenwich Mean Time (GMT),
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka),
 • stav prístupu/stavový kód http,
 • prenášaný objem údajov,
 • internetová stránka, z ktorej prichádza požiadavka,
 • prehliadač,
 • operačný systém a jeho rozhranie,
 • jazyk a verzia softvéru prehliadača.

 

Súbory cookies

Okrem vyššie uvedených súborov sa pri Vašom prezeraní našej internetovej stránky ukladajú vo Vašom počítači súbory „cookie“. Súbory „Cookie“ sú malé textové súbory, ktoré sa prostredníctvom Vami používaného prehliadača ukladajú na Váš pevný disk
a prostredníctvom ktorých na určité miesto, ktoré súbor „cookie“ vložilo (v tomto prípade my), prichádzajú konkrétne informácie. Súbory „cookie“ nemôžu spúšťať žiadne programy alebo prenášať na Váš počítač vírusy. Slúžia na to, aby bola internetová ponuka efektívna a upravená podľa potrieb používateľa.

Používanie súborov „cookies“:

Táto internetová stránka využíva nasledovné typy súborov „cookies“ ktorých objem a spôsob fungovania sú vysvetlené v ďalšom texte:

Prechodné súbory cookies

Perzistentné súbor cookies

Prechodné súbory cookies sa automaticky vymazávajú po zatvorení prehliadača. K nim patria predovšetkým dočasné súbory cookies. Tieto ukladajú takzvané dočasné ID, prostredníctvom ktorého sa rôzne dopyty Vášho prehliadača dajú priradiť celej relácii. Vďaka nim je možné znovu identifikovať Váš počítač, keď sa vrátite na našu internetovú stránku. Keď sa odhlásite alebo prehliadač zatvoríte, dočasné súbory cookies sa vymažú.

Perzistentné súbory cookies sa automaticky vymazávajú po určitej dobe, ktorá sa môže líšiť v závislosti od príslušného súboru cookie. Súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať v nastavení bezpečnosti vášho prehliadača.

Váš prehliadač si môžete nastaviť podľa vlastných potrieb a napr. odmietnuť prijatie súborov cookie tretích strán alebo všetkých súborov cookie. Upozorňujeme na to, že nebudete prípadne môcť využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky.

Súbory cookies používame, aby sme vás mohli identifikovať pri ďalšej návšteve našej stránky v prípade, ak máte u nás vytvorený účet. V opačnom prípade by ste sa pri každej návšteve museli znovu prihlasovať.

Používané súbory cookie typu Flash neregistruje len Váš prehliadač, ale aj Váš modul Flash-Plugin. Okrem toho používame HTML5 storage objects, ktoré sa ukladajú vo Vašom koncovom zariadení. Tieto objekty ukladajú požadované údaje nezávisle od toho, aký prehliadač používate a nemajú žiadny automatický dátum ukončenia platnosti. Ak si spracovanie súborov cookies typu Flash neželáte, musíte si nainštalovať príslušný nástroj Add-On, napr. „Better Privacy“ pre Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) alebo Adobe-Flash-Killer-Cookie pre Google Chrome. Používaniu HTML5 storage objects môžete zabrániť tým, že svoj prehliadač nastavíte na súkromný režim. Okrem toho odporúčame pravidelne manuálne vymazávať súbory cookies a prehliadač.

Analýza webu

Naša internetová stránka používa funkcie nástroja na analýzu webu Google Analytics, Google Írsko Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Na tento účel sa používajú súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu, ako internetovú stránku využívajú Vaši používatelia. Takto generované informácie sa prenášajú na server poskytovateľa a tam sa ukladajú.

Môžete tomu zabrániť nastavením svojho prehliadača tak, aby sa neukladali žiadne súbory cookie.

S poskytovateľom služieb sme uzavreli príslušnú zmluvu na spracovanie údajov o zákazkách.

 

Newsletter

Prostredníctvom našej internetovej stránky máte možnosť objednať si náš newsletter. K tomu potrebujeme Vašu e-mailovú adresu a Vaše vyhlásenie, že súhlasíte s prijímaním noviniek.

Prijímanie noviniek môžete kedykoľvek zrušiť. Požiadavku na zrušenie nám pošlite, prosím, na nasledovnú e-mailovú adresu: office@bestcare24.sk. Obratom vymažeme Vaše údaje súvisiace so zasielaním noviniek.

 

Vylúčenie ručenia

Neručíme za informácie na tejto internetovej stránke. Napriek dôkladnému prieskumu a spracovaniu nie je možné zabezpečiť správnosť, úplnosť a aktuálnosť všetkých informácií uložených na našej internetovej stránke. Prípadné chyby a omyly budú opravené hneď po zistení.

To isté platí pre obsahy externých internetových stránok, na ktoré táto stránka odkazuje priamo alebo nepriamo prostredníctvom hyperlinkov. Za takéto informácie sa neposkytuje žiadna záruka.

Vyhradzujeme si právo, kedykoľvek a bez predchádzajúceho ohlásenia poskytnuté informácie zmeniť alebo doplniť. Nie je možné odvodiť z nich žiadne nároky alebo iné právne dôsledky.

Snažíme sa minimalizovať poruchy vzniknuté z dôvodu technických problémov. Avšak nie je vylúčené, že niektoré z údajov a informácií na našej internetovej stránke budú vytvorené alebo štruktúrované v chybných súboroch alebo formátoch a neručíme za to, že nedôjde k prerušeniu k poskytovaniu našich služieb alebo k iným problémom.

Neručíme za to, že informácie, softvér, alebo iný materiál, ktorý je dostupný prostredníctvom internetovej stránky, nebude obsahovať vírusy alebo iné škodlivé súčasti.